Vinanet: Thông tư số 01/2018/TT-BNV

Advertisemen
Tìm kiếm bài viết Vinanet: Bộ Nội Vụ, Bồi Dưỡng, Đào Tạo
Thông tư số 01/2018/TT-BNV

Thông tư số 01/2018/TT-BNV - Ảnh 1

Thông tư số 01/2018/TT-BNV của Bộ Nội Vụ ngày 08 tháng 01 năm 2018 về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Tin tức được tổng hợp từ báo Vinanet

Bài viết liên quan: