Header Ads

ad

Báo Xã hội VietnamNet: Nghị quyết nói suy thoái nhưng khi phê bình, không ai ở chi bộ mình

Tìm kiếm bài viết Xã hội VietnamNet: Né Tránh, Bộ Chính Trị, Sửa Đổi, Đổi Mới, Đấu Tranh, Võ Văn Thưởng, Bảo Đảm, Tuyên Giáo, Tinh Giản, Ngăn Chặn, Nể Nang, Giám Sát, Bao Cấp, Thống Nhất, Quán Triệt, Ban Cán Sự Đảng, Phát Biểu, Chỉ Đạo, Đại Hội Đảng, Biên Chế, Nhận Thức

Đây là đánh giá của ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng khi phát biểu bế mạc hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt NQ TƯ 6 hôm nay.

Hội nghị có gần 134.000 ĐB tham dự tại 900 điểm cầu.

‘Chỗ tôi tốt rồi không phải tinh giản biên chế’

Trưởng Ban Tuyên giáo cho biết, sau hội nghị vẫn còn một số ý kiến đóng góp, xoay quanh 3 nội dung chính.

Về việc xây dựng và thực hiện cơ chế, chính sách phù hợp với những cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện phải sắp xếp, cơ cấu lại và tinh giản biên chế, trong quan điểm thứ 3 của Nghị quyết số 18 đã nêu rõ “có cơ chế, chính sách phù hợp đối với những người chịu tác động trực tiếp trong quá trình sắp xếp” và trong kế hoạch số 07-KH/TW ngày 27/11/2017 của Bộ Chính trị cũng đã giao cho Ban Cán sự đảng Chính phủ 21 nhiệm vụ.

Nghị quyết nói suy thoái nhưng khi phê bình, không ai ở chi bộ mình - Ảnh 1

Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng

Trong đó có việc nghiên cứu sửa đổi Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, ngày 20/11/2014 theo hướng các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động quyết định và chịu trách nhiệm về việc giảm biên chế; thực hiện nghiêm chính sách theo quy định và bảo đảm kinh phí để thực hiện kể từ năm 2018.

“Do đó, chắc chắn quyền lợi của người lao động thuộc diện tinh giản biên chế sẽ được quan tâm giải quyết”, ông Thưởng nhấn mạnh.

Về các ý kiến đề nghị giải thích mức độ căn bệnh “quan liêu” trong cán bộ, đảng viên, Trưởng Ban Tuyên giáo cho biết đây là vấn đề cơ bản nhưng rất cấp bách.

Ông cho biết, các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác luôn luôn cảnh báo hậu bối rằng đảng Cộng sản, đảng Công nhân thường sa vào 2 khuyết điểm: Sai lầm đường lối và quan liêu xa dân.

Vấn đề quan liêu, mệnh lệnh xa dân đã được đề cập trong nhiều NQ của Đảng, nhiều văn bản. Gần đây nhất, trong NQ hội nghị TƯ 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ cũng đã xác định: “Nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có người đứng đầu chưa thể hiện tính tiên phong, gương mẫu; còn biểu hiện quan liêu, cửa quyền, chưa thực sự sâu sát thực tế, cơ sở” và đã đưa thành biểu hiện thứ 5 trong số 9 biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống.

Về nhóm ý kiến đề nghị phân tích rõ thêm trách nhiệm của tập thể và cá nhân để xảy ra tình trạng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị cồng kềnh, chồng chéo, ông Thưởng nói rõ đây là kết quả của cả một quá trình lâu dài, tích tụ những bất hợp lý trong bộ máy nhà nước nhiều năm qua.

Chúng ta đã nhận thức được vấn đề rất sớm và yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng bộ máy hành chính ngay từ Đại hội Đảng 6. Trong đó xác định: “Bộ máy nhà nước của ta còn cồng kềnh và kém hiệu lực. Cơ chế quản lý tập trung quan liêu, bao cấp là nguyên nhân trực tiếp làm cho bộ máy nặng nề, nhiều tầng, nhiều nấc”.

Theo ông Võ Văn Thưởng, nguyên nhân được NQ số 18 chỉ ra là: Nhận thức, ý thức trách nhiệm của một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa đầy đủ, toàn diện về tầm quan trọng, tính cấp thiết và những yêu cầu đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, nhất là về những hạn chế, yếu kém đang tác động trực tiếp đến vai trò lãnh đạo, uy tín của Đảng và niềm tin của nhân dân.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Đảng, quy định của Nhà nước về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế vẫn còn thiếu kiên quyết, chưa đồng bộ; vẫn còn tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, lợi ích cục bộ; tư tưởng bao cấp, tâm lý dựa dẫm, trông chờ vào Nhà nước còn khá phổ biến.

Một số cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu ở các cấp chưa có quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hành động thiếu quyết liệt.

Khi nói chung, ai cũng đồng tình rằng bộ máy cồng kềnh, bất hợp lý, phải làm mạnh mẽ, nhưng đi vào thực hiện thì nhiều cơ quan đơn vị nói rằng chỗ tôi làm tốt lắm rồi, không phải tinh giản, đã cố gắng, nỗ lực, đáng lý phải tăng lên, nếu giảm thì giảm chỗ khác.

Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ cho biết thêm, trong quá trình thực hiện NQ TƯ 4 khóa 11, 12, biểu hiện này khá rõ.

“NQ TƯ nói một bộ phận không nhỏ cán bộ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống nhưng trong đấu tranh, đánh giá, trong phê bình, tự phê bình thì bộ phận này ở đâu ấy, không phải trong cơ quan, đơn vị, chi bộ mình”, ông Thưởng nêu và cho rằng nguyên nhân do trong quá trình quán triệt NQ, trong kiểm điểm, đánh giá không soi rọi vào những biểu hiện mà NQ Đảng đã đề ra.

Xử lý đơn vị, cá nhân không thực hiện nghiêm túc NQ TƯ 6

Để khẩn trương đưa nghị quyết vào cuộc sống, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc TƯ và các tổ chức đảng ngay sau hội nghị này, làm tốt 5 việc.

Thứ nhất, tiếp tục tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt NQ ở địa phương, đơn vị cho các đối tượng chưa được dự, triển khai thực hiện các NQ ở các cấp bảo đảm chất lượng và đúng thời gian quy định.

Thứ hai, bố trí thời gian hợp lý, thỏa đáng để thảo luận chương trình, kế hoạch hành động sát hợp với tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị, với những giải pháp cụ thể, lộ trình thích hợp, nguồn lực bảo đảm, trách nhiệm rõ ràng, nỗ lực và quyết tâm hành động để đưa NQ vào cuộc sống.

Kiên quyết khắc phục hiện tượng sao chép chương trình, kế hoạch hành động của cấp trên, hoặc xây dựng một cách hình thức, chung chung.

Thứ ba, làm tốt công tác tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong quá trình tổ chức thực hiện các NQ với yêu cầu thống nhất các ý chí và hành động trong Đảng, đồng thuận của xã hội.

Phát huy vai trò, trách nhiệm các cơ quan báo chí, xuất bản, thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên để đẩy mạnh tuyên truyền về cách làm mới, kinh nghiệm hay, mô hình tốt trong thực hiện các NQ TƯ.

Đấu tranh phê phán các quan điểm, luận điệu sai trái, không để các thế lực thù địch, các phần tử xấu lợi dụng xuyên tạc, chống phá, chia rẽ nội bộ.

Thứ tư, triển khai thực hiện NQ TƯ 6 phải gắn bó mật thiết với việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là NQ TƯ 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thứ năm, tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện NQ một cách thường xuyên.

Cấp ủy, người đứng đầu các địa phương, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện NQ, biểu dương, khen thưởng những đơn vị làm tốt, nhắc nhở, phê bình, xử lý theo quy định của Đảng đối với các đơn vị, cá nhân thực hiện không nghiêm túc, không hiệu quả.

Thúy Hạnh

Tin tức Xã hội được tổng hợp từ báo VietnamNet

Không có nhận xét nào